Profiel

 Harm van Twillert

Harm van Twillert

CONSULTANT

Naam: Harm van Twillert
Geboortedatum:10-05-1966
Kantooradres:Mast 33 3891 KE Zeewolde
Telefoon:06-20571084
Email:info@vtc-plus.nl
Website:www.vtc-plus.nl
tvc


"Harm is een ervaren, energiek en resultaatgerichte professional, die goed kan organiseren, graag op dynamische wijze samenwerkt, sterk communiceert en duurzaam verbindt."

Beknopte samenvatting

Bij Van Twillert Consultancy draait het om de mens, het team, de organisatie of de samenwerkingsketen in zijn kracht. Harm bewerkstelligt kracht door het realiseren van veiligheid en vertrouwen. Veiligheid en vertrouwen vormen de basis voor mensen, teams, organisaties en samenwerkingsketens om in verbinding en daarmee in hun kracht en tot hun recht te komen. Verbinding geeft vrijheid. Vrijheid geeft vreugde!

Gedreven door bovengenoemde 5V methodiek karakteriseert Harm zich door vakkennis, praktijkgerichtheid, maatwerk, daadkracht, openheid, compassie en humor.

Harm, eigenaar van Van Twillert Consultancy, biedt u diensten op het gebied ketenarchitectuur en ketenimplementatie, interim (proces-, project-, dan wel programma)management binnen Overheid & Non Profit, oplossingsgerichte (relatie)herstelcoaching, mediation en (dag)voorzitterschap.

Van Twillert Consultancy: energie(k) verbindend!

Ervaring

Executive coach

Landelijk

Een executive coach begeleidt en ondersteunt het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders en ondernemers.

2017 - present

Projectleider lokale transformatie...

Gemeente Lochem

In co-creatie verantwoordelijk voor de lokale transformatie van de Maatschappelijke Opvang, het Beschermd Wonen GGZ, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg in de gemeente Lochem.

2017 - present

Adviseur Maatschappelijke Opvang en Beschermd...

Gemeente Zutphen

In co-creatie verantwoordelijk voor de lokale transformatie van de Maatschappelijke Opvang, het Beschermd Wonen GGZ, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg in de gemeente Zutphen.

2017 - present

Accountmanager Maatschappelijke Opvang en...

Regio Midden-IJssel

Verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en beleidsadvies alsmede het contractmanagement van aanbieders van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen, het toezicht en de handhaving daarop versus de (boven)regionale samenwerking met (regio)gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en Justitie.

2016 - present

Zorginkoper Maatschappelijke Opvang en...

Regio Midden-IJssel

Werkzaam voor de gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen.
In Nederland is de zorginkoop in handen van verschillende partijen. Zorgverzekeraars kopen zorg in die onder de zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verstrekt. De zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt verstrekt, wordt door de zorgkantoren ingekocht. De derde grote partij is de gemeente, die de zorg inkoopt die onder de Wmo valt. Naast deze drie partijen zijn er nog de centrale overheid die onder meer zorg inkoopt voor gedetineerden, en de zorgconsument zelf, die onverzekerde zorg inkoopt, of via een persoonsgebonden budget zorg kan inkopen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is zorg die onder de Wmo valt en door de gemeente wordt ingekocht

2016 - 2017

Projectleider Transformatie Maatschappelijke...

Regio Midden-IJssel

Werkzaam voor de gemeente Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen.
In co-creatie verantwoordelijk voor de realisatie van de regionale meerjarenvisie en het regionaal actieplan 2017 – 2022 voor de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de regio Midden-IJssel.

2016 - 2017

Procesbegeleider

Gemeente Elburg

Procesbegeleiding met als resultaat verbeterde domein overstijgende samenwerking tussen het primair- en voortgezet onderwijs enerzijds en de jeugdhulp daarbinnen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te Elburg anderzijds.

2016 - 2017

Consultant

Regio Noord-Veluwe

Gemeente Harderwijk. In co-creatie verantwoordelijk voor de realisatie van een organisatie-overstijgende ketenaanpak Woonoverlast en een organisatie-overstijgende ketenaanpak Complexe Casuïstiek, beiden ten behoeve van de regio Noordwest Veluwe.

2016 - 2017

Intermediair arbeidstoeleiding Lelystadse...

Werkbedrijf Lelystad BV

In het kader van het ESF-project ‘Arbeidskansen en Flevoland’, werden Lelystadse Roma en Sinti jongeren, met een van oudsher grote afstand tot de arbeidsmarkt, middels het vergroten van mogelijkheden van arbeidsinpassing, toegeleid naar werk.

2016 - 2016

Interimmanager Scharlaken Koord

Stichting Tot Heil des Volks Amsterdam

Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die hulp biedt aan prostituees, slachtoffers van mensenhandel en meiden die met loverboys – of beter; pooierboys – te maken hebben (gehad). Scharlaken Koord is onderdeel van Stichting Tot Heil des Volks.

2015 - 2016

Coördinator Meldpunt Maatschappelijke Zorg a.i.

GGD Noord Oost Gelderland (NOG)

Maatschappelijke zorg richt zich op mensen die niet in staat zijn om zelfstandig in hun primaire levensbehoeften te voorzien door een combinatie van psychische en andere problemen, waardoor ze soms ernstige overlast veroorzaken. Deze zeer kwetsbare mensen hebben levensbrede ondersteuning nodig. Die ondersteuning kan bestaan uit o.a. activering, opvang, woonbegeleiding, beschermde woonvormen, medische zorg, herstelondersteuning, schuldhulpverlening en praktische ondersteuning.

Het Meldpunt Maatschappelijke Zorg Noord Veluwe is een samenwerkingsverband van zorg- en hulpverlenende instanties die actief zijn binnen de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek. Kerntaken van het Meldpunt Maatschappelijke Zorg Noord Veluwe zijn consultatie en advies, bemoeizorg, zorgcoördinatie, coördinatie van de toegang naar opvang en wonen en het specialistisch verpleegkundig spreekuur maatschappelijke zorg. (in dienst van GGD Noord- en Oost-Gelderland)

2015 - 2016

Regiomanager a.i.

Almere/Lelystad en regio Zwolle/Harderwijk

Overbruggingsmanagement op het gemeentelijk en extern account in verband met tijdelijke uitval van de vaste regiomanager van IrisZorg Flevoland (Lelystad) en de Noord Veluwe (Harderwijk en Nunspeet). Op de Noord Veluwe en in Flevoland biedt IrisZorg Nachtopvang , Crisisopvang, Begeleiding Thuis, Begeleid Wonen en Beschermd Wonen.

2015 - 2015

Dagvoorzitter / Procesbegeleider Project Start Up

Gemeente Arnhem

Middels de werkmethodiek ‘creatief structureren’, samen met een gemeentelijk projectleider en een nieuw geformeerd projectteam, in één dagdeel een project start up en compleet activiteitenplan gerealiseerd, waarmee exact helder is wie binnen het project, wat, wanneer, waar en waartoe doet, en hoe.

Meer weten over de kracht van creatief structureren? https://www.youtube.com/watch?v=Su-b0G6ko9Q

2015 - 2015

Effectief Probleemoplosser

Midden Nederland

Effectieve probleemoplossers delen een tiental kenmerken: ze hebben standaard een positieve attitude, ze herdefiniëren en versimpelen in de regel het probleem, ze zijn systematisch, ze weten dat ervaring niet altijd heilig is, ze hebben een groot inlevingsvermogen, ze kennen de waarde van conflicten, ze luisteren naar hun intuïtie, ze kijken verder dan de meest voor de hand liggende uitkomst, ze gaan voor permanente oplossingen en weten mensen werkelijk te betrekken en duurzaam te verbinden.

2012 - 2015

Adviseur zorg en samenleving

Cittanova Planontwikkeling

Cittanova, bureau voor planontwikkeling en gevestigd in Lelystad, is een jong en enthousiast adviesbureau op het gebied van stedelijke ontwikkeling. Cittanova is ervan overtuigd dat de huidige economische crisis versus tal van actuele maatschappelijke ontwikkelingen, tal van nieuwe kansen biedt. Eén van die kansen is het concept “Landgoed Waaranders”. Voor achtergrondinformatie: www.landgoedwaaranders.nl

2005 - 2015

Relatieherstel coach

Van Twillert Consultancy

Oplossingsgerichte relatietherapie aan de hand van de 5V methodiek. Partners die vaak al jaren samen zijn ervaren hierdoor veelal voor het eerst de vreugde en vrijheid van het in verbinding zijn op basis van veiligheid en vertrouwen. Een kortdurend intensief traject dat tot duurzaam herstel leidt. Aanmelden kan via info@vtc-plus.nl, dan wel via: 06-20571084. Intake binnen 48 uur op kantoor in Zeewolde.

1996 - 2015

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen /...

GGD Flevoland

Het voeren van opvang- en adviesgesprekken met slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Seksespecifieke hulpverlening. Advies bij juridische, psychologische en organisatiekundige aspecten. Hulp en steun bij het opstellen van klachtschriften ten behoeve van klantencommissies.

Het voeren van opvang- en adviesgesprekken met daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. Bij de begeleiding van daders staat primair bewustwording en erkenning van daderschap alsmede het realiseren van intrinsieke motivatie voor behandeling binnen vrijwillig dan wel gedwongen kader centraal.

2015 - 2015

Regiomanager a.i.

Stimenz

Stimenz is een brede welzijnsorganisatie die tot doel heeft het stimuleren van een samenleving waarin iedereen meedoet en iedereen van betekenis is. Stimenz stimuleert mensen op weg naar optimale zelfredzaamheid en participatie. Het effect: krachtige sociale verbindingen in steden, wijken, buurten en straten.

Een kleine tweehonderd professionals en een veelvoud aan vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor het in Apeldoorn, Ede, Barneveld, Nijkerk, Putten, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek, met succes richten, inrichten en verrichten van Welzijn Nieuwe Stijl.

Stimenz biedt o.a. vindplaats- en wijkgericht Jeugd en Jongerenwerk, Algemeen Maatschappelijk Werk, School Maatschappelijk Werk, Sociaal Raadslieden spreekuur, Schuldhulpverlening, Veilig Thuis (een samenvoeging van het voormalig steunpunt huiselijk geweld en voormalig advies en meldpunt kindermishandeling), Art. 1 Noordoost Gelderland en een groot aantal vrijwilligersprojecten waaronder Opstap, Home-Start, Hfftig, Buddyzorg, Seniorenvoorlichting en Buurtbemiddeling.

Voor meer informatie:
www.stimenz.nl

2014 - 2015

Adviseur Zorgverkoop & Marketing

IrisZorg Arnhem

Binnen de afdeling Zorgverkoop & Marketing houdt een kernteam van zorginhoudelijk, communicatief, juridisch en financieel specialisten, zich dagdagelijks bezig met de verkoop, de marketing en de productontwikkeling van IrisZorg. Kerndoel is het proactief vertalen van de zorgbehoefte van de cliënt, zijn of haar netwerk, de samenleving in de breedte en de verschillende financiers, naar kwalitatief hoogwaardig en effectieve producten tegen een concurrerende prijs.

2014 - 2015

Regiomanager a.i.

IrisZorg Doetinchem

Overbruggingsmanagement in verband met het nog niet vervuld hebben van de ontstane vacature voor Regiomanager in de regio Doetinchem, op het kruispunt van de IrisZorg brede verandering naar zelforganisatie per 1 januari 2015.

2014 - 2014

Adviseur

PerspeKtief

PerspeKtief biedt in de regio Delft Westland en Oostland hulp aan kwetsbare groepen mensen bij wonen, werken en het weer opbouwen van een sociaal netwerk. PerspeKtief richt zich op mensen die dak- of thuisloos zijn, gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en mensen met psychische problemen. PerspeKtief zet in op het vergroten van zelfredzaamheid van mensen zodat meedoen in de samenleving weer gewoon is.

In coproductie met Breskel Projectmanagement & Advies een verkenning gedaan naar mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen PerspeKtief en Palier (specialistisch zorgbedrijf en onderdeel van de Parnassia Groep) op het vlak van forensische intensieve zorg en woonbegeleiding zowel intramuraal als extramuraal. Opgeleverd resultaat: businesscase ‘Op Weg naar Wonen’.

2014 - 2014

Organisatieadviseur

Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid

In 2014 is er regio breed gewerkt aan een – vanuit gemeentelijke regie – hernieuwd model voor besturing en bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Conform het landelijk kader Veiligheidshuizen is de werking ervan nu nog meer aangescherpt naar Multi problematiek waarvoor samenwerking tussen justitiepartners, zorgpartners en gemeenten onontbeerlijk is om tot een adequate aanpak en oplossing te komen.

De effectiviteit en efficiëntie van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid kan hierdoor vergroot en het aantal afdoening- c.q. overlegtafels verkleind. Per januari 2015 resten er 3 triage- en 3 thematafels, te weten die van Volwassenen, Jeugd en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De O3MP problematiek (Multi problematiek waarvoor geldt dat, ondanks ingezette dwang, drang en zorg, deze toch continueert en ervaren wordt als Ondoorgrondelijk, Ongrijpbaar en Ontwrichtend) wordt vormvrij aangepakt.

In coproductie met collega Ben de Haan een profiel opgeleverd ten behoeve van de nieuwe functie van ‘Procesregisseur’ binnen het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Daarna middels werving en selectie 3 specialistisch Procesregisseurs gecast en aangesteld ten behoeve van eerdergenoemde thematafels. Andere relevante opgeleverde producten ter voorbereiding op januari 2015: het ‘functieprofiel casusverantwoordelijke’ en een ‘standaardisering casusverantwoordelijke per thematafel’.

2012 - 2014

Projectleider realisatie woonzorgvoorziening...

IrisZorg Lelystad

IrisZorg Lelystad biedt opvang aan kwetsbare volwassenen en gezinnen die (tijdelijk) begeleiding nodig hebben bij o.a. Opvang en Wonen. Voorheen konden deze mensen terecht bij voorzieningen voor Crisisopvang, Beschermd Wonen en Begeleid Wonen verspreid over de stad. Uit oogpunt van optimale zorgverlening, kwaliteit van huisvesting en (zorg)kostenbesparing bleek het efficiënt bestaande voorzieningen te verhuizen naar één locatie. Binnen het hiervoor aangewezen verzamelgebouw zijn middels verbouw 45 appartementen gerealiseerd: 24 voor Beschermd Wonen, 12 voor Begeleid Wonen en 9 voor Crisisopvang. Het nieuwe onderkomen is medio 2014 in gebruik worden genomen. Voor meer informatie, kijk op www.iriszorg.nl/lelystad

2007 - 2014

Gastdocent Ketensamenwerking...

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Gastdocentschap binnen de opleiding Medewerker Maatschappelijke Dienstverlening (MMD) van het opleidingsinstituut van het Nederlands Gevangeniswezen. Specialisaties: kennis trainen op de leefgebieden identiteitsbewijs, inkomen, huisvesting, schulden en voor- door- en nazorg; vaardigheden trainen rondom de juridische (keten)regisseursrol van MMD’ers tijdens detentie.

2013 - 2014

Interim Manager

IrisZorg Deventer

IrisZorg Deventer biedt opvang aan kwetsbare (zwerf)jongeren, volwassenen en gezinnen die (tijdelijk) begeleiding nodig hebben bij o.a. Wonen. Naast voorzieningen voor Nachtopvang, Crisisopvang, Beschermd- en Begeleid Wonen, biedt IrisZorg Deventer Werk & Activiteiten, Verslavingsbehandeling en Forensische Zorg & Verslavingsreclassering. IrisZorg Deventer is sterk en zichtbaar actief in de Deventer wijken middels vroegsignalering en ambulante hulpverlening.

2013 - 2014

Implementatiemanager vernieuwde ketenaanpak...

Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid

Het richten, inrichten en verrichten (in praktijk brengen) van de herziene ketenaanpak ‘Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA)’ binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Als onderzoeker, adviseur, steller en uitvoerder van het regionaal implementatieplan de herziene ketenaanpak direct verbonden aan de Regiovisie ‘Een veilig thuis’ en qua monitoring geborgd binnen het Regionaal Tactisch Overleg van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid.

2012 - 2014

Marketing Manager

Plan Morgen

PlanMorgen biedt intensieve behandeling bij problematisch middelengebruik, aan middelbaar en hoger opgeleiden, die midden in het leven staan, maar dreigen daarop de grip te verliezen omdat het ze niet lukt zelfstandig tot verbetering van kwaliteit van leven te komen. PlanMorgen kenmerkt zich door een drie- tot zesmaands evidence based, multidisciplinair behandelprogramma, gebaseerd op de Community Reinforcement Approoach (CRA)- en cognitieve gedragstherapie (CGT). Voor meer informatie, kijk op: www.planmorgen.nu/verderzonderverslaving

2013 - 2014

Strategisch Beleidsadviseur Maatschappelijke Zorg

Gemeente Dordrecht

Regionaal eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke agendering alsmede het technisch voorzitterschap van de bestuurlijke, ambtelijke, directie- en beleidsmatige overleggen Maatschappelijke Zorg binnen de regio Zuid-Holland Zuid. Steller van het voor 2014 tijdelijk bijgesteld convenant Maatschappelijke Zorg en bijbehorend reglement gegevensuitwisseling. Steller van de verordening eigen bijdragen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang regio Drechtsteden / Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Resttaken op het gebied van Planning & Control, Financiën & Beheer, in- en externe verkoop van beleidsrichtingen rondom onder meer de AWBZ -transitie versus het WMO Beleidskader 2015 -2018.

2013 - 2013

Interim Manager Preventie

IrisZorg

De afdeling Preventie van IrisZorg richt zich in Gelderland en delen van Overijssel en Flevoland op universele c.q. publieke, maar hoe langer hoe meer – meebewegend met de algehele transformatie binnen het maatschappelijk domein – op selectieve en geïndiceerde preventie. De bevolking in het algemeen, meer specifiek de jongeren en in het bijzonder bepaalde risicogroepen, worden via het onderwijs, ouders en opvoedprofessionals, uitgaansgelegenheden en de moderne media bereikt. Gehanteerde methoden zijn voorlichting, deskundigheidsbevordering, de inzet van Peers, onderzoek, advisering en consultancy en netwerkontwikkeling.

Eén van de jongste producten van de afdeling Preventie van IrisZorg is IRIS in de Buurt. IRIS in de Buurt combineert preventie met zorgtrajecten. Dit gebeurt ‘community-based’. Dat wil zeggen dat in wijken en buurten problemen op verschillende niveaus worden aangepakt. Dit bevordert de effectiviteit van de aanpak. Effectieve preventieprogramma’s op het niveau van communities opereren precies op het snijvlak van gezondheid en overlast en kunnen daarom in potentie een belangrijke bijdrage leveren aan zowel de leefbaarheid, veiligheid en vitaliteit van wijken en buurten.

2012 - 2013

Regievoerder complexe communicatie

IrisZorg Arnhem

Verantwoordelijk voor het vanuit strategische communicatie bij gemeenten, bedrijven en omwonenden, zonder bezwaar en beroep gerealiseerd krijgen van: én de verhuizing en samenvoeging van de Methadonpost en de Medische Heroïne Unit tot één Opiatenpolikliniek te Arnhem, én de verhuizing van de Kliniek Verslavingsbehandeling van Arnhem naar Zevenaar, én een verdubbeling van het aantal bedden Beschermd Wonen (60 in totaal) binnen de voormalige Kliniek Verslavingsbehandeling. In Zevenaar tevens architect en voorzitter van de Buurtbeheergroep en realisator van het een Buurtbeheerplan aldaar.

Aanleiding voor deze carrousel van verhuizingen van zorgvoorzieningen betrof een door centrumgemeente Arnhem ingegeven direct noodzakelijke bezuinigingsoperatie en daarmee ingrijpende herstructurering van de Maatschappelijke Opvang, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg.

2011 - 2012

Teamcoaching gericht op kwaliteitsverbetering...

IrisZorg

Bevlogenheid als nieuwe mentaliteit. Medewerkers zijn bevlogen als arbeid voldoende energie geeft om het dagelijks werk goed en met plezier aan te kunnen, bij een leidinggevende en werkgever waarin ze geloven, in een baan die bij ze past. Door bevlogenheid te vergroten, kan disfunctioneren worden teruggebracht. Door bevlogenheid te vergroten, groeien medewerkers uit tot meer taakbewuste en meer verantwoordelijke teamleden die gemakkelijker leiding aanvaarden en zowel individueel als gezamenlijk beter werk leveren.

2011 - 2012

Oplossingsgericht Management Coach

IrisZorg

Als oplossingsgericht management coach praat ik uiteraard over voorliggende problemen, maar werk ik vooral vanuit wat er (nog) wel goed gaat. Door het stellen van oplossingsgerichte vragen help ik de voor de manager gewenste situatie helder te krijgen in concrete gedragstermen. Vervolgens daag ik hem of haar uit te zoeken naar wat er in het verleden in vergelijkbare situaties gewerkt heeft. De manager doet hierdoor concrete ideeën op, ontwerpt zijn of haar eigen oplossingen en verbetert daarmee eigenhandig de omstandigheden.

2011 - 2012

Projectleider Taskforce Overlast in de...

Gemeente Dordrecht

Realisatie uitvoering gebiedsgerichte totaalaanpak van de honderd meest overlastgevende verslaafde dak- en thuislozen in het centrum van Dordt (inclusief het in samenwerking met zorgpartners realiseren van 48 extra AWBZ gefinancierde IBW plaatsen vanaf 2012). Realisatie uitvoering gebiedsgerichte totaalaanpak van de honderdveertig meest overlastgevende criminele personen in de Colijnstraat en omgeving. Stedelijk totaalresultaat: significante overlastreductie op beide groepen en een sterk verbeterde veiligheidsbeleving in beide gebieden.

2011 - 2012

Implementatiemanager Integrale Ketenaanpak...

Gemeente Dordrecht

Architect en voorzitter van het multidisciplinair ketenregieteam. Resultaat: oplevering conceptschets organisatieoverstijgende procesketen overlastgevers. Tevens realisatie doorontwikkeling en versmelting zorg-, veiligheid- en handhavingketen ten behoeve van Dordtse overlastgevers in de openbare ruimte (alco’s, narco’s, meer- en veelplegers).

2010 - 2011

Interim projectleider herinrichting Clientgelden

IrisZorg Arnhem

Architect en voorzitter van het projectteam administratie en beheer cliëntgelden ten behoeve van de zogenoemde activistische projectfase (na urgentie en intentie het concreet ontwikkelen en uitschrijven van onder meer werkprocessen), voorbereidend op implementatie. Vertegenwoordigde domeinen: ICT, Methodiek, Bankzaken, Administratie, HRM, Stichting Beheer en Administratie en de Pilot Backoffice (proeftuin Nijmegen).

2009 - 2011

Ketenimplementatie / Veldregie Centrale Toegang

GGD Zuid-Holland Zuid

Architect van de Centrale Toegang Zuid-Holland Zuid. Veldregisseur van de Traject Toewijzings Commissie Overlastgevers. Opgeleverde producten in samenwerking met gemeenten, zorg- en veiligheidpartners: convenant maatschappelijke zorg Zuid-Holland Zuid; reglement gegevensuitwisseling Zuid-Holland Zuid; samenwerkingsafspraken Centrale Toegang Zuid-Holland Zuid. Tevens opgeleverd: taak- en functieprofielen traject- en veldregisseurs en twee draaiende procesketens (waaronder die van ex-gedetineerden). Aanpalende realisaties: crisisplaatsen Dordtse tienermoeders en de ontwikkeling en implementatie van een Post HBO opleiding trajectregie Centrale Toegang Zuid-Holland Zuid, in samenwerking met Fontys Hogeschool.

2010 - 2010

Landelijk Procesmanager Arbeidstoeleiding...

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Realisatie uitbreiding pilot arbeidstoeleiding tijdens detentie van 1 naar 7 Penitentiaire Inrichtingen; realisatie borging landelijke ketensamenwerking tussen DJI, de VNG en het UWV Werkbedrijf rondom arbeidstoeleiding tijdens detentie. Oplevering definitief landelijk conceptmodel werkproces arbeidstoeleiding tijdens detentie.

2006 - 2010

Procescoördinator Antilliaanse Risicopersonen

Gemeente Almere

Vanuit het Bestuurlijk Arangement Antilliaanse Risicojongeren 2005-2008, binnen het programma Integrale Veiligheid van de gemeente Almere, als architect en voorzitter vorm en inhoud gegeven aan het multidisciplinair casusoverleg Antilliaanse Risicojongeren. Proeftuin voor het in opdracht van de toemalige minister van Justitie (Hirsch Ballin) door dr. A.G. Broek ontwikkelde IPEP-gedachtegoed (van isolement naar arbeidsproductiviteit en maatschappelijke participatie). Doel en effect van deze aanpak: recidivevermindering en het terugdringen van onacceptabel deviant gedrag.

2005 - 2010

Gemeentelijk coördinator aanpak jeugdige en...

Gemeente Lelystad

Realisatie opbouw en doorontwikkeling ketenaanpak jeugdige en volwassen veelplegers in verplicht (justitieel) en vrijwillig (zorg)kader. Architect en technisch voorzitter van het Justitieel Casus Overleg volwassen en jeugdige veelplegers. Realisatie diverse voortgangs- en evaluatierapportages. Realisatie taak- en profielprofiel gemeentelijk coördinator Veelplegers. Namens gemeenten betrokken bij de totstandkoming van het landelijk samenwerkingsmodel nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers (Nederlandse gemeenten / ministerie van Justitie) en de latere handreiking. Tevens betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Digitaal Platvorm Aansluiting Nazorg (DPAN).

2005 - 2010

Gemeentelijk coördinator aanpak jeugdige en...

Gemeente Almere

Realisatie opbouw en doorontwikkeling ketenaanpak jeugdige en volwassen veelplegers in verplicht (justitieel) en vrijwillig (zorg)kader. Architect en technisch voorzitter van het Justitieel Casus Overleg volwassen en jeugdige veelplegers. Realisatie diverse voortgangs- en evaluatierapportages. Realisatie taak- en profielprofiel gemeentelijk coördinator Veelplegers. Namens gemeenten betrokken bij de totstandkoming van het landelijk samenwerkingsmodel nazorg volwassen (ex-)gedetineerde burgers (Nederlandse gemeenten / ministerie van Justitie) en de latere handreiking. Tevens betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het Digitaal Platvorm Aansluiting Nazorg (DPAN).

2008 - 2009

Casemanager ketenaanpak druggerelateerde overlast

Gemeente Urk

Realisatie woonlocatiegerichte aanpak alcohol- en druggerelateerde overlast (Wet Victoria). Tevens realisatie onderzoeks- en bewustwordingsrapportage Urker alcohol- en drugproblematiek ten dienste van de gemeenteraad en het college van B&W.

2007 - 2007

Interim beleidsverantwoordelijke OGGz

GGD Flevoland

Realisatie onderzoek en advies herstart pilot straatteam bemoeizorg Almere. Realisatie ontwikkeling en implementatie teamtraining Ketenregie Zorgcoördinatoren OGGz. Uitvoering algemene beleidszaken.

2005 - 2007

Directeur Primair Onderwijs

GBS De Bron

Overall schoolmanagement. Coördinatie en controle van het onderwijsproces. Kwaliteitsbewaking van het onderwijs en de identiteit van de school. Leidinggevend aan het onderwijsteam; adviserend aan het schoolbestuur; contact onderhoudend naar onder meer de oudergeleding en de medezeggenschapsraad. Verantwoordelijk voor personeelszaken, financiën, gebouwen, planning en control, et cetera. Specifieke realisaties: teamvorming en gezond financieel beheer.

2005 - 2006

Training leer- en vormingstraject /...

GBS De Bongerd Zutphen

Realisatie teamontwikkelingstraject met aandacht voor effectief functioneren op persoonlijk- en teamniveau; verdieping van de teamvisie op een samenhangend geheel van onderwijsactiviteiten; versterking van de professionele team(geh)echtheid; verbetering van van de communicatiecultuur; realisatie van een vijfjarenplan met daarin de contouren voor een nieuw schoolconcept voor GBS De Bongerd te Zutphen.

2003 - 2005

Coördinator Sociale Veiligheid / Coördinator...

Gemeente Lelystad

Realisatie buurtnetwerken 12- gericht op het bevorderen van kansen voor kinderen met problemen. Een buurt/wijkgerichte aanpak die zo dicht mogelijk bij kinderen wordt georganiseerd, zo snel mogelijk na signalering van problemen wordt uitgevoerd, zo kort mogelijk duurt en zo licht mogelijk qua vorm is. Doelgroep: kinderen tussen de 0 en de 12 die thuis, op de peuterspeelzaal, de basisschool, de opvang en of op straat problemen hebben op leer- psychosociaal dan wel gezondheidsgebied en of risicogedrag vertonen in relatie tot vrienden, vrije tijd, delict en verslavingsgedrag, risicovolle (gezins)relaties

2002 - 2003

Projectmanager Almeerse Stadsdeelnetwerken 12 +

Jeugd en Welzijnsorganisatie Stichting 3D te Lelystad

Realisatie van intersectorale samenwerkingsverbanden van voornamelijk in stadsdelen actieve instanties die contact onderhouden met (probleem)jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. Eerste doel: het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen van jongeren, zodat er met een zo licht mogelijke vorm van hulp en steun kan worden volstaan. Tweede doel: het vanuit samenwerkende sectoren een gecoördineerd en samenhangend voorzieningenpakket tot stand brengen dat zoveel mogelijk aansluit op vragen, behoeften en verwachtingen van jongeren en hun opvoeders.

2001 - 2003

Veiligheidscoördinator Bos- en Waterwijk

Jeugd en Welzijnsorganisatie Stichting 3D te Lelystad

Architect en voorzitter van het integraal samenwerkingsverband veiligheid Lelystad. Realisatie netwerkaanpak druggerelateerde overlast en opbouw sociale cohesie binnen aandachtswijken met grootstedelijke problematiek. Effect: significante afname van de geregistreerde criminaliteit, sterke verbetering van de subjectieve veiligheid (Bos- en Waterwijk).

1996 - 2002

Raadsonderzoeker Strafzaken / Casusregisseur

Raad voor de Kinderbescherming

Raadsrapporteur ten dienste van de kinderrechter dan wel de officier van justitie op basis van analyse van gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in ernstig bedreigende situaties. Specialisme: jeugdige daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Casusregisseur regievoerend op de verschillende activiteiten van de ketenpartners (Reclassering, Openbaar Ministerie, Rechtbank) om te komen tot een snelle, vroegtijdige en consequente reactie op het gedrag van de jeugdige wetsovertreder. Specialisme: ontwikkeling ketenregie binnen het jeugdstrafrecht.

1991 - 1996

Penintentiair Inrichtingswerker / Medewerker...

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Sociotherapeutisch medewerker Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (in samenspraak met het Jellinek). Eerste proeve van Dwang & Drang binnen de strafrechtelijke opvang van alcohol en drugverslaafden (Huis van Bewaring Demersluis).

Contact info
AdresMast 33 3891 KE Zeewolde
Telefoon06-20571084
Websitewww.vtc-plus.nl

Neem contact op