Executive coach

Een executive coach begeleidt en ondersteunt het ontwikkelingsproces van topmanagers, bestuurders en ondernemers.

Adviseur Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

In co-creatie verantwoordelijk voor de lokale transformatie van de Maatschappelijke Opvang, het Beschermd Wonen GGZ, de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en de Verslavingszorg in de gemeente Zutphen.

Zorginkoper Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Regio Midden-IJssel

Werkzaam voor de gemeenten Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen.
In Nederland is de zorginkoop in handen van verschillende partijen. Zorgverzekeraars kopen zorg in die onder de zorgverzekeringswet (Zvw) wordt verstrekt. De zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt verstrekt, wordt door de zorgkantoren ingekocht. De derde grote partij is de gemeente, die de zorg inkoopt die onder de Wmo valt. Naast deze drie partijen zijn er nog de centrale overheid die onder meer zorg inkoopt voor gedetineerden, en de zorgconsument zelf, die onverzekerde zorg inkoopt, of via een persoonsgebonden budget zorg kan inkopen.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is zorg die onder de Wmo valt en door de gemeente wordt ingekocht

Procesbegeleider

Procesbegeleiding met als resultaat verbeterde domein overstijgende samenwerking tussen het primair- en voortgezet onderwijs enerzijds en de jeugdhulp daarbinnen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te Elburg anderzijds.

Consultant

Gemeente Harderwijk. In co-creatie verantwoordelijk voor de realisatie van een organisatie-overstijgende ketenaanpak Woonoverlast en een organisatie-overstijgende ketenaanpak Complexe Casuïstiek, beiden ten behoeve van de regio Noordwest Veluwe.

Interimmanager Scharlaken Koord

Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die hulp biedt aan prostituees, slachtoffers van mensenhandel en meiden die met loverboys – of beter; pooierboys – te maken hebben (gehad). Scharlaken Koord is onderdeel van Stichting Tot Heil des Volks.