Organisatieadviseur

In 2014 is er regio breed gewerkt aan een – vanuit gemeentelijke regie – hernieuwd model voor besturing en bedrijfsvoering van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Conform het landelijk kader Veiligheidshuizen is de werking ervan nu nog meer aangescherpt naar Multi problematiek waarvoor samenwerking tussen justitiepartners, zorgpartners en gemeenten onontbeerlijk is om tot een adequate aanpak en oplossing te komen.

De effectiviteit en efficiƫntie van het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid kan hierdoor vergroot en het aantal afdoening- c.q. overlegtafels verkleind. Per januari 2015 resten er 3 triage- en 3 thematafels, te weten die van Volwassenen, Jeugd en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De O3MP problematiek (Multi problematiek waarvoor geldt dat, ondanks ingezette dwang, drang en zorg, deze toch continueert en ervaren wordt als Ondoorgrondelijk, Ongrijpbaar en Ontwrichtend) wordt vormvrij aangepakt.

In coproductie met collega Ben de Haan een profiel opgeleverd ten behoeve van de nieuwe functie van ‘Procesregisseur’ binnen het Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid. Daarna middels werving en selectie 3 specialistisch Procesregisseurs gecast en aangesteld ten behoeve van eerdergenoemde thematafels. Andere relevante opgeleverde producten ter voorbereiding op januari 2015: het ‘functieprofiel casusverantwoordelijke’ en een ‘standaardisering casusverantwoordelijke per thematafel’.